Welcome to Medshop, let's subscribe our newsletter to GET special promotion OFF all items

Language

contact us by Chat or Email support@medshop.one

My Cart

Rehabilitation

W ofercie znajd¹ Pañstwo szeroki wybór sprzêtu do rehabilitacji – sto³y do masa¿u, Sto³y sk³adane do masa¿u, sto³y lekarskie, sto³y pionizacyjne, sto³y Bobath, sto³y stacjonarne do masa¿u - ten g³ówny podzia³ sto³ów to niezbêdne elementy pracy w gabinetach lekarskich, gabinetach rehabilitacji a tak¿e w wyposa¿eniu medical spa. Medshop.pl dostarcza urz¹dzenia do rehabilitacji tylko najlepszych marek, oferuj¹c odpowiednio wyprofilowane sto³y i le¿anki, szeroki wybór wysokiej jakoœci produktów. Wszystkie cechuje prosta konstrukcja i ³atwoœæ obs³ugi przy jednoczesnych, niewysokich kosztach eksploatacji. Nasze sto³y rehabilitacyjne s¹ doskona³e zarówno do æwiczeñ rehabilitacyjnych jak i prowadzenia fizjoterapii. Z powodzeniem wykorzystuje siê je w szpitalach, sanatoriach jak i centrach medycznych. Ka¿dy sprzêt wykonany jest z niezwyk³¹ starannoœci¹, przy wykorzystaniu najnowszych technologii i innowacyjnych rozwi¹zañ a wszystko to dla jeszcze wiêkszego komfortu skutecznego leczenia pacjentów z ró¿nego rodzaju schorzeniami i urazami.
View as Grid List

Items 1-48 of 73

Set Descending Direction
per page
Page
View as Grid List

Items 1-48 of 73

Set Descending Direction
per page
Page