Welcome to Medshop, let's subscribe our newsletter to GET special promotion OFF all items

Language

Email: support@medshop.one

My Cart

Medical scales

Medshop.One jest najwiêkszym dostawc¹ profesjonalnych Wag medycznych takich jak: wagi lekarskie, wagi laboratoryjne, wagi do organów, wagi niemowlêce, wagi weterynaryjne, wagi elektroniczne, wagi zegarowe, wagi mechaniczne, wagi z analiz¹ sk³adu ca³ego cia³a, wagi wisz¹ce i wagi legalizowane. Oferujemy innowacyjne i nowoczesne wagi z precyzyjn¹ technologi¹ wa¿enia, sprawdzone w medycynie i przemyœle -osi¹gaj¹ce jeszcze lepsze wyniki, posiadaj¹ce certyfikaty ISO 9001 i gwarantuj¹ce doskona³¹ jakoœæ i niezawodnoœæ. W ofercie wagi czo³owych producentów m.in: wagi Soehnle, wagi Beurer. Poznaj nasz¹ aktualn¹ ofertê wag dla wszystkich dziedzin medycyny. Szpitale, lekarze i lekarze weterynarii, mog¹ u nas znaleŸæ zawsze wagê z prost¹ obs³ug¹, wyœwietlaj¹ca dok³adne wyniki wa¿enia w rozs¹dnej cenie. Medshop.One oferuje równie¿ produkty niestandardowe, dostosowane do potrzeb klienta.
View as Grid List

Items 1-48 of 350

Set Descending Direction
per page
Page
View as Grid List

Items 1-48 of 350

Set Descending Direction
per page
Page