Pomoc & Obsługa klienta

Polityka Medshop w zakresie zwalczania podróbek produktów

Tutaj znajdziesz wszystko co pomoże chronić produkty/marke.

Produkty oferowane do sprzedaży na stronach Medshop muszą być autentyczne. Sprzedaż produktów podrabianych jest  zabroniona. Nieprzestrzeganie niniejszej polityki może skutkować utratą uprawnień do prowadzenia sprzedaży, wstrzymaniem wypłaty środków oraz zniszczeniem znajdującego się w naszym posiadaniu zapasu produktów.

Każdy sprzedawca i dostawca jest odpowiedzialny za to, by pozyskiwane i sprzedawane przez niego produkty oraz produkty, w których dostawie pośredniczy, były wyłącznie produktami autentycznymi. Produkty zabronione obejmują nielegalne produkcje, podróbki oraz pirackie kopie produktów lub treści; produkty, które zostały nielegalnie odtworzone, powielone lub wytworzone; jak również produkty, które naruszają prawa własności intelektualnej należące do innej osoby. Jeżeli sprzedajesz lub dostarczasz nieautentyczne produkty, możemy zawiesić lub zlikwidować Twoje konto sprzedającego w serwisie Medshop (oraz wszelkie powiązane z nim konta) ze skutkiem natychmiastowym oraz zniszczyć na Twój koszt wszelkie nieautentyczne produkty znajdujące się w naszych centrach logistycznych. Ponadto, płatności na rzecz sprzedających dokonujemy dopiero po uzyskaniu pewności, że nasi klienci otrzymali autentyczne produkty, które zamówili. Możemy wstrzymać dokonanie płatności, jeżeli stwierdzimy, że konto Medshop zostało wykorzystane do sprzedaży nieautentycznych towarów, popełnienia oszustwa lub prowadzenia innej nielegalnej działalności.

We współpracy z producentami, posiadaczami praw, właścicielami treści, dostawcami i sprzedawcami dążymy do udoskonalenia metod wykrywania podrabianych produktów i uniemożliwienia ich sprzedaży naszym klientom. W związku z tym usuwamy podejrzane oferty na podstawie naszej własnej analizy oferowanych produktów. Współpracujemy również z posiadaczami praw i organami ścigania na całym świecie w celu podejmowania i wspierania działań prawnych przeciwko sprzedawcom i dostawcom, którzy umyślnie naruszają niniejszą politykę i szkodzą naszym klientom. Oprócz kary grzywny i pozbawienia wolności, sprzedawcom i dostawcom nieautentycznych produktów grożą również sankcje cywilnoprawne w postaci przepadku wszelkich środków uzyskanych ze sprzedaży nieautentycznych produktów, odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez posiadaczy praw, odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z przepisów prawa lub z innej podstawy oraz zwrotu kosztów obsługi prawnej..

Za produkty sprzedawane na naszej stronie internetowej ręczymy naszą Gwarancją , zachęcamy posiadaczy praw do powiadamiania nas w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności produktów. Niezwłocznie przystąpimy do zbadania sprawy oraz podejmiemy wszelkie odpowiednie działania w celu zapewnienia ochrony klientom, sprzedawcom i posiadaczom praw.