Pomoc & Obsługa klienta

Szybkie rozwiązania

Regulamin - Warunki użytkowania

Aktualizacja

Informacje pojawiające się na tej stronie są aktualne na dzień jej ostatniej aktualizacji. Właściciel zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub usunięcia informacji z tej witryny. Ostatnia aktualizacja: 10 września 2019 r.

Witamy w Medshop.One .

Medshop.One Global, Medshop.One Europe lub podmioty powiązane („Medshop.One”) zapewniają funkcjonowanie stron internetowych oraz dostarczają e-produkty i usługi kiedy odwiedzasz stronę Medshop.One („strona Medshop.One”), dokonujesz zakupów poprzez stronę Medshop.One, korzystasz z urządzeń, produktów lub usług Medshop.One, aplikacji Medshop.One na urządzenia mobilne lub z oprogramowania dostarczanego przez Medshop.One w związku z takimi produktami lub usługami („Usługi Medshop.One”). Prosimy o zapoznanie się z naszą Informacją o Prywatności, Informacją o Plikach Cookies oraz Informacją o Reklamach dopasowanych do zainteresowań w celu uzyskania informacji o sposobie gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych za pośrednictwem serwisu Medshop.One, który świadczy Usługi Medshop.One i sprzedaje produkty na warunkach określonych na tej stronie. Medshop.One to nazwa handlowa Medshop One, Inc .

Warunki korzystania z serwisu

Warunki sprzedaży

Procedura zgłoszania roszczeń z tytułu zawarta w prawie

 

Wprowadzenie

Niniejsza informacja prawna reguluje korzystanie ze strony internetowej https://www.Medshop.One/ (dalej strona internetowa) Medshop.One Globalny Medyczny Marketplace jest własnością firmy Medshop One, Inc .  z siedziba w mieście Wilmington, DE 19801. USA


Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny, z wyjątkiem kosztów połączenia za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej zapewnianej przez dostawcę dostępu zakontraktowanego przez użytkowników.

Warunki korzystania z serwisu

Przed skorzystaniem z Usług Medshop.One należy dokładnie zapoznać się z poniższymi warunkami. Korzystając z Usług Medshop.One, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.Oferujemy szeroki wachlarz usług Medshop.One i czasami mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Korzystając z usługi Medshop.One (na przykład Twoje konto lub aplikacje Medshop.One na urządzenia mobilne), będziesz również podlegać warunkom, wytycznym i warunkom mającym zastosowanie do tej usługi Medshop.One („Warunki świadczenia usług”). Jeśli niniejsze Warunki użytkowania są niezgodne z Warunkami świadczenia usług, nadrzędne znaczenie mają te Warunki świadczenia usług.

 

ZGODA

Korzystanie z witryny przypisuje status użytkownika i oznacza akceptację wszystkich warunków i warunków użytkowania zawartych w niniejszej Informacji prawnej.


Użytkownikom zaleca się regularne uważne zapoznawanie się z niniejszą Informacją prawną, ponieważ jej warunki użytkowania zawarte w wymienionej Informacji mogą ulec zmianie.


Medshop.One, zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji warunków i warunków korzystania z tej witryny. Wszelkie zmiany w tym zakresie zostaną wyraźnie opublikowane na stronie internetowej, wskazując datę ostatniej aktualizacji na górze dokumentu. Kontynuując korzystanie z usług świadczonych na stronie internetowej, po zmianie warunków korzystania z niej zrozumiesz, że zgadzasz się na te zmiany.

NAWIGACJA, DOSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO 

Dostęp i nawigacja w tej witrynie oznacza akceptację i znajomość zawartych w niej informacji prawnych, warunków i warunków użytkowania. Medshop.One, dokłada wszelkich starań, aby nawigacja odbywała się w najlepszych możliwych warunkach i aby uniknąć wszelkiego rodzaju uszkodzeń, które mogą wystąpić podczas nawigacji.


Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać wyrządzone Użytkownikom w wyniku korzystania z innych przeglądarek lub wersji innych niż przeglądarki, dla których ta strona internetowa została specjalnie zaprojektowana.

KOMUNIKACJA

Kiedy korzystasz z Usługi Medshop.One lub wysyłasz wiadomości elektroniczne, wiadomości tekstowe (SMS-y) oraz inne komunikaty ze swojego komputera lub urządzenia mobilnego do nas, komunikujesz się z nami z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej. Będziemy komunikować się z Tobą z wykorzystaniem różnego rodzaju kanałów elektronicznych, w tym poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych (SMS-ów), powiadomień typu in-app push, a także poprzez zamieszczanie wiadomości lub komunikatów elektronicznych na stronie Medshop.One lub poprzez inne Usługi Medshop.One, np. Centrum Wiadomości. W związku z zawartą umową przyjmujesz do wiadomości, że przekazanie Tobie przez nas jakiejkolwiek umowy, zawiadomienia, informacji lub innych komunikatów w formie elektronicznej spełnia prawny wymóg przekazywania takich wiadomości na piśmie, z wyłączeniem sytuacji, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają innej formy komunikacji.

 

REKOMENDACJE I PERSONALIZACJA

W ramach Usług Medshop.One będziemy rekomendować funkcjonalności, produkty oraz usługi, którymi możesz być zainteresowany. Będziemy również określać Twoje preferencje oraz dokonywać personalizacji Twoich doświadczeń.

 

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO BAZ DANYCH

Treść zawarta w jakiejkolwiek Usłudze Medshop.One lub udostępniana poprzez Usługę Medshop.One, w tym tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, materiały dźwiękowe, produkty cyfrowe do pobrania oraz kompilacje danych, stanowi w całości własność Medshop.One lub dostawców treści dla Medshop.One i podlega ochronie na podstawie Polskich i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony praw autorskich oraz praw do baz danych. Kompilacja treści zawartej w jakiejkolwiek Usłudze Medshop.One lub udostępnianej poprzez Usługę Medshop.One stanowi w całości wyłączną własność Medshop.One i podlega ochronie na podstawie Polskich i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony praw autorskich oraz praw do baz danych.

Nie możesz pobierać lub wtórnie wykorzystywać elementów treści jakiejkolwiek Usługi Medshop.One bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. W szczególności nie możesz stosować jakichkolwiek narzędzi służących do eksploracji danych (data mining), robotów lub podobnych narzędzi stosowanych do gromadzenia i ekstrakcji danych (jednorazowo lub wielokrotnie), w celu wtórnego wykorzystania jakichkolwiek istotnych elementów treści dowolnej Usługi Medshop.One bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nie możesz również tworzyć lub publikować swoich własnych baz danych zawierających jakiekolwiek istotne elementy Usług Medshop.One (np. nasze ceny i listy produktów) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

 

ZAREJESTROWANE ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie marki, logo i anagramy pokazane na tej stronie są własnością Medshop.One,   lub firm trzecich. Korzystanie z jakiegokolwiek elementu tej strony internetowej, który podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności przemysłowej, jest zabronione. W szczególności nie można używać znaków towarowych, nazw handlowych, znaków sklepowych, nazw, logo, haseł ani żadnych innych znaków wyróżniających należących do Właściciela.

Grafika, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty, oraz nazwy usług/serwisów zawarte w jakiejkolwiek Usłudze Medshop.One lub poprzez nie udostępniane stanowią znaki towarowe Medshop.One lub postać handlową (trade dress) Medshop.One. Znaki towarowe Medshop.One lub postacie handlowe produktów Medshop.One nie mogą być używane w związku z jakimikolwiek produktami lub usługami niebędącymi produktami lub usługami Medshop.One, w sposób mogący wprowadzać w błąd klientów oraz w sposób szkodzący reputacji lub dyskredytujący Medshop.One. Wszystkie inne znaki towarowe niebędące własnością Medshop.One, a występujące w jakiejkolwiek Usłudze Medshop.One, należą do ich właścicieli, którzy mogą być powiązani z lub sponsorowani przez Medshop.One 

LICENCJA I DOSTĘP

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków korzystania z serwisu i mających zastosowanie Warunków Usługi oraz uiszczenia przez Ciebie ewentualnych opłat, Medshop.One lub dostawcy treści Medshop.One udzielają Tobie ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na dostęp i korzystanie z Usług Medshop.One do użytku osobistego i w celach innych niż cele handlowe. Niniejsza licencja nie obejmuje odsprzedaży ani komercyjnego wykorzystywania jakiejkolwiek Usługi Medshop.One lub jej treści, zbierania i wykorzystywania list produktów, opisów produktów i cen, wtórnego wykorzystywania jakiejkolwiek Usługi Medshop.One lub jej treści, pobierania i kopiowania informacji o kontach na rzecz innego podmiotu handlowego, ani wykorzystywania narzędzi służących do eksploracji danych (data mining), robotów lub podobnych narzędzi stosowanych do gromadzenia i ekstrakcji danych.


Wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie Tobie w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu lub Warunkach Usługi zostają zastrzeżone i zachowane przez Medshop.One lub licencjodawców, dostawców, wydawców, posiadaczy praw i innych dostawców treści. Żadna Usługa Medshop.One nie może być, w całości ani w części, zwielokrotniana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub w inny sposób wykorzystywana do celów handlowych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Ponadto nie możesz stosować ramek lub wykorzystywać technik ramkowania do celów umieszczania znaków towarowych, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu graficznego strony lub jej formy) należących do Medshop.One bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nie możesz też używać nazwy lub znaków towarowych Medshop.One w metatagach lub innym „ukrytym tekście” bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nie możesz w sposób nieuprawniony wykorzystywać Usług Medshop.One. Możesz korzystać z Usług Medshop.One wyłącznie w sposób dozwolony przepisami prawa. Udzielone przez Medshop.One licencje na korzystanie z Usług Medshop.One wygasają w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu lub Warunków Usługi.

HIPERŁĄCZA

Użytkownicy, którzy chcą wprowadzić linki z własnych stron internetowych do stron Medshop.One, , muszą przestrzegać warunków wyszczególnionych poniżej, których nieznajomość nie omija wynikających z prawa obowiązków:

Link będzie łączył się tylko ze stroną główną lub stroną główną, ale nie będzie mógł go w żaden sposób odtworzyć (linki w linii, kopie tekstów, wykresów itp.).

W każdym przypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującymi w danym momencie, zabronione będzie tworzenie ramek obejmujących tę stronę lub umożliwiających wizualizację treści za pośrednictwem adresów internetowych innych niż te same i, w w każdym przypadku, gdy są one wizualizowane wraz z treściami niezwiązanymi z nimi w taki sposób, że: (I) produkuje lub może powodować błędy, dezorientację lub oszustwo wśród użytkowników co do prawdziwego pochodzenia usługi lub treści; (II) obejmuje czyn niesprawiedliwego porównania lub naśladowania; (III) służy do korzystania z reputacji znaku Medshop.One, znaku towarowego i prestiżu lub (IV) jest w inny sposób zabroniony przez obowiązujące prawo.

Żadne fałszywe, niedokładne lub niepoprawne oświadczenia na temat Medshop.One, , jej pracowników lub działań, które wykonuje, nie będą zamieszczane na stronie, która zawiera link.

W żadnym wypadku nie zostanie to wyrażone na stronie, na której znajduje się link, że Medshop.One, wyraziło zgodę na wstawienie tego samego lub że w przeciwnym razie sponsoruje, współpracuje, weryfikuje lub nadzoruje usługi nadawcy.

Używanie jakiegokolwiek słowa, grafiki lub mieszanego znaku towarowego lub jakiegokolwiek innego znaku rozpoznawczego Medshop.One, na stronie internetowej nadawcy jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo lub wyraźnie upoważnionych przez Medshop.One, i pod warunkiem, że bezpośredni link do strony Medshop.One, jest dozwolone w tych przypadkach w sposób określony w niniejszym punkcie.

Strona, na której znajduje się link, musi być wiernie zgodna z prawem i nie może w żadnym wypadku zawierać ani zawierać linków do własnych treści lub stron trzecich, które: (i) są nielegalne, szkodliwe lub sprzeczne z obyczajami i dobrymi obyczajami (pornograficzne, przemoc , rasistowski itp.); (ii) wywoływać lub może wywoływać u Użytkownika fałszywą koncepcję, że Medshop.One, subskrybuje, popiera, przestrzega lub w jakikolwiek sposób wspiera idee, oświadczenia lub wyrażenia, prawne lub niezgodne z prawem, nadawcy; (iii) są nieodpowiednie lub nie mają związku z działalnością Medshop.One, , ze względu na miejsce, treść i przedmiot strony internetowej nadawcy.

W każdym przypadku Medshop.One, , zastrzega sobie prawo do zakazania linków do swojej strony internetowej i żądania ich wycofania, jeśli nie spełniają wymaganych warunków w tej sekcji.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
A. Obowiązek właściwego korzystania ze strony internetowej

Warunki dostępu i korzystania z tej witryny podlegają aktualnym przepisom oraz zasadom dobrej wiary i zgodnemu z prawem korzystaniu przez nich z tego użytkownika, co jest ogólnie zabronione, wszelkiego rodzaju działania na szkodę Medshop.One, i przeciwnie do niniejszej informacji prawnej.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z tej usługi bez ponoszenia działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub nielegalne, które naruszają prawa Medshop.One, lub stron trzecich, lub które mogą uszkodzić, wyłączyć, przeciążać lub pogorszyć stronę internetową lub uniemożliwić normalne korzystanie z to samo przez innych użytkowników.

B. Zakazy

Korzystanie z tej strony w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, w szczególności i bez ograniczeń, jest zabronione:

Każda forma naruszenia praw osób trzecich (prawo do prywatności, prawo do własnego wizerunku, prawa własności intelektualnej i przemysłowej itp.).

Korzystanie z zawartości tej witryny w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju reklam, takich jak wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail (spam) lub podobnej komunikacji.

Wprowadzanie wirusów komputerowych, wadliwych plików lub innego oprogramowania lub programu komputerowego, które mogą powodować uszkodzenia lub nieautoryzowane zmiany treści lub systemów dostępnych za pośrednictwem tej witryny.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

Własne konto Medshop.One może być wymagane w celu skorzystania z niektórych Usług Medshop.One. Od użytkownika wymagane może być zalogowanie się na konto oraz przyporządkowanie ważnej metody płatności do konta. W przypadku problemów z pobraniem opłaty przy wykorzystaniu wybranej przez Ciebie metody płatności, przysługiwać nam będzie prawo do pobrania przedmiotowej opłaty za pośrednictwem dowolnej innej ważnej metody płatności przypisanej do Twojego konta. Kliknij tutaj, aby zarządzać swoimi opcjami płatności.

 

Jeżeli korzystasz z jakiejkolwiek Usługi Medshop.One, jesteś odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy swojego konta i hasła oraz zabezpieczenie dostępu do swojego komputera i urządzeń mobilnych. W zakresie dozwolonym przepisami prawa przyjmujesz odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte przy użyciu konta i hasła do Twojego konta. Powinieneś podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy swojego hasła i powinieneś niezwłocznie zawiadomić nas w przypadku podejrzenia, że inna osoba poznała Twoje hasło lub jest ono wykorzystywane w nieuprawniony sposób, bądź istnieje prawdopodobieństwo takiego użycia. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie poprawności i kompletności przekazywanych nam danych oraz informowania nas o zmianach tych danych. Twoje dane dostępne są w zakładce Moje Konto na stronie Medshop.One. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na Stronach Pomocy dotyczących Ochrony Prywatności, w celu uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych.

Nie możesz korzystać z jakiejkolwiek Usługi Medshop.One: (i) w sposób, który powoduje lub może spowodować przerwę w funkcjonowaniu lub dostępie do jakiejkolwiek Usługi Medshop.One, awarię Usługi Medshop.One lub dostępu do niej bądź nieprawidłowe działanie Usługi Medshop.One lub dostępu do niej, (ii) w celu popełnienia oszustwa lub w związku z przestępstwem lub innymi niezgodnymi z prawem działaniami, ani (iii) w celu spowodowania jakichkolwiek uciążliwości utrudnień lub niedogodności.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi lub zamknięcia konta. Działania takie podejmowane są w szczególności w wypadku naruszenia przez Ciebie obowiązujących przepisów prawa, obowiązujących umów, naszych wytycznych lub naszych polityk.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wykroczenia, które mogą popełnić, lub za szkody, które mogą zostać wyrządzone osobom trzecim z powodu niewłaściwego lub nielegalnego korzystania z witryny.

Medshop.One, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zakłóceń, pominięć, zakłóceń, wirusów komputerowych, awarii telefonu lub zakłóceń w funkcjonowaniu systemów elektronicznych lub komputerowych, uzasadnionych przyczynami spoza firmy, z przyczyn opóźnienia lub blokady w korzystaniu z takich systemów spowodowane przez braki lub przeciążenia linii telefonicznych, przeciążenia w systemie internetowym lub w innych systemach elektronicznych.

Medshop.One, nie gwarantuje prawdziwości ani nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, które mogą wynikać z błędów i treści dostarczonych przez strony trzecie, które mogą pojawić się na tej stronie.

Podobnie Medshop.One, nie bierze odpowiedzialności za treści, produkty lub usługi, które mogą być wizualizowane za pomocą linków, bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem strony internetowej, z wyjątkiem założeń określonych w art. 17 ustawy 34/2002 z 12 Lipiec, społeczeństwo informacyjne i usługi handlu elektronicznego (LSSI). Jeśli użytkownik uważa, że istnieje witryna powiązana z nielegalnymi lub nieodpowiednimi treściami, musi poinformować o tym Medshop.One, postępując zgodnie z procedurą określoną w sekcji 9 niniejszej Informacji prawnej.

Linki niekoniecznie odzwierciedlają istnienie związku między Medshop.One, a osobami i podmiotami będącymi właścicielami stron, do których dają dostęp, ani rekomendacji, promocji lub identyfikacji Medshop.One, z oświadczeniami, treściami lub usługami świadczonymi za ich pośrednictwem . Medshop.One, zastrzega sobie prawo do jednostronnego wycofania w dowolnym momencie linków pojawiających się na jej stronie internetowej.

Medshop.One, nie zna treści i usług powiązanych stron, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez nielegalność, jakość, przestarzałość, niedostępność, błąd i bezużyteczność tego samego lub za jakiekolwiek inne szkody, które nie są bezpośrednio można to przypisać.

Medshop.One, zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za pliki „cookie”, które osoby trzecie mogą instalować na dysku twardym komputera użytkownika.

KOMENTARZE, OCENY I INNE TREŚCI TREŚCI

Odwiedzający stronę Medshop.One mogą zamieszczać na niej recenzje, komentarze i inne treści, wysyłać kartki elektroniczne i inne wiadomości, zgłaszać propozycje, pomysły, uwagi, pytania i inne informacje, o ile ich treść nie jest niezgodna z prawem, obsceniczna, obraźliwa, nie zawiera gróźb, zniesławień, nie narusza zasad ochrony prywatności, praw własności intelektualnej, ani w inny sposób nie szkodzi podmiotom trzecim i nie jest niewłaściwa, nie zawiera wirusów komputerowych, nie jest zamieszczana jako element kampanii politycznych lub akcji handlowych oraz nie stanowi tzw. „listów łańcuszków”, korespondencji masowej, ani żadnej formy spamu. Nie możesz korzystać z fałszywego adresu e-mail, podawać się za inną osobę lub podmiot, ani w inny sposób wprowadzać kogokolwiek w błąd co do pochodzenia bądź źródła danej karty (kredytowej lub podarunkowej) lub innych treści. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub edycji takich treści (lecz nie mamy takiego obowiązku, chyba że otrzymamy ważnyFormularz zgłoszenia). Jeżeli uznasz, że informacja o jakiejkolwiek Usłudze Medshop.One lub element Usługi Medshop.One naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, poinformuj nas o tym wypełniając i przekazując nam odpowiedni Formularz zgłoszenia, na który odpowiemy.

Umieszczając na stronie internetowej recenzje klienta, komentarze, pytania klienta lub odpowiedzi bądź inne treści Twojego autorstwa (w tym wszelkie obrazy, pliki wideo lub audio, zwane łącznie "treścią"), udzielasz Medshop.One następujących praw: (a) niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie, zwielokrotnianie, publikowanie, udostępnianie, tłumaczenie oraz modyfikację powyższych treści na całym świecie (wraz z prawem do udzielania sublicencji powyższych praw na rzecz osób trzecich), oraz (b) prawa do wykorzystywania nazwy/imienia i nazwiska, które podałeś zamieszczając tę treść. Niniejszy zapis nie stanowi podstawy przeniesienia autorskich praw osobistych.

Możesz usunąć swoje treści z ogólnodostępnego miejsca lub, jeżeli funkcja ta jest oferowana, zmienić ustawienia w taki sposób, by ograniczyć ich widoczność wyłącznie do osób, którym przyznałeś dostęp.

Oświadczasz i zapewniasz, że jesteś właścicielem wszystkich praw do zamieszczanych przez Ciebie treści lub kontrolujesz je w inny sposób oraz że na dzień zamieszczenia przez Ciebie danych treści lub materiałów: (i) materiały i treści są dokładne; oraz (ii) wykorzystanie treści lub materiałów dostarczonych przez Ciebie nie narusza obowiązujących polityk lub wytycznych Medshop.One i nie wyrządzi szkody żadnej osobie lub podmiotowi (w tym poprzez ich zniesławiający charakter). Wyrażasz zgodę na zwolnienie Medshop.One z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych przez podmioty trzecie wobec Medshop.One wynikających z lub będących w związku z treścią lub materiałem dostarczonym przez Ciebie, z wyłączeniem naszej odpowiedzialności będącej następstwem nieprawidłowego usunięcia danej treści po otrzymaniu zgłoszenia (Formularz zgłoszenia) dotyczącego niezgodności z prawem tej treści, wynikającego z lub opartego na treści przekazanej nam przez Ciebie.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie, a także jej projekt graficzny i użyte kody, są chronione prawem autorskim lub innymi prawami ochrony zapisanymi w Polskim prawie ustawodawczym zatwierdzającym jednolity tekst ustawy o własności intelektualnej. Prawa te należą wyłącznie do Medshop.One, lub jej licencjodawców, dlatego wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, przekształcanie lub publiczne komunikowanie jest wyraźnie wykluczone, jak również wszelkie cesje, całości lub części treści tej witryny, oraz ogólnie rzecz biorąc, każdy przedmiot, który zgodnie z obowiązującymi przepisami jest chroniony przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

Cała zawartość witryny oraz cała zawartość dostępna za pośrednictwem produktów i usług Właściciela, w tym projekty, tekst, wykresy, obrazy, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie, muzyka, dźwięk i inne pliki, a także ich wybór i dostępność („Treść”) jest wyłączną własnością Właściciela lub jego licencjodawców, przy czym wszelkie prawa są zastrzeżone.

Żadna część treści internetowych nie może być modyfikowana, kopiowana, dystrybuowana, oprawiana, reprodukowana, publikowana, pobierana, wyodrębniana, wyświetlana, publikowana, przesyłana lub sprzedawana w jakikolwiek sposób lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Nie można przesyłać ani ponownie publikować treści internetowych na żadnej stronie internetowej, intranetowej lub ekstranetowej ani włączać tych informacji do baz danych lub kompilacji. Wszelkie inne wykorzystanie treści internetowych jest surowo zabronione.

Treści tej witryny nie można wykorzystywać do publicznego rozpowszechniania ani do celów komercyjnych i nie można jej modyfikować bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela

ROSZCZENIA Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Medshop.One szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeżeli uznasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały wykorzystane w sposób mogący budzić podejrzenie ich naruszenia, postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji Procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw.

WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA Medshop.One

Oprócz niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, warunki określone w niniejszym dokumencie obowiązują w odniesieniu do oprogramowania (w tym aktualizacji lub nowych wersji oprogramowania i dotyczącej go dokumentacji), które udostępniamy Tobie co pewien czas do Twojego użytku, w związku z Usługami Medshop.One („Oprogramowanie Medshop.One”).

 

INNE PODMIOTY

Inne podmioty – niż Medshop.One – prowadzą sklepy, świadczą usługi lub sprzedają linie produktów na stronie Medshop.One. Ponadto udostępniamy linki do stron spółek powiązanych i innych określonych działalności gospodarczych. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania lub oceny takich przedsiębiorców lub osób a także treści ich stron internetowych oraz nie udzielamy gwarancji odnośnie ich ofert. Medshop.One nie ponosi odpowiedzialności za działania takich przedsiębiorców i osób, za ich produkty czy zamieszczane przez te podmioty treści, ani za działania, produkty czy treści jakichkolwiek innych podmiotów trzecich. Jesteś w stanie stwierdzić, kiedy w Twoje transakcje jest zaangażowany podmiot trzeci i wówczas możemy przekazywać takiemu podmiotowi informacje na Twój temat związane z tymi transakcjami z podmiotem trzecim. Powinieneś dokładnie zapoznać się ze stosowanymi przez takie podmioty trzecie zasadami ochrony prywatności i warunkami korzystania z ich usług.

 

MEDSHOP.ONE MARKETPLACE

Medshop.One umożliwia sprzedającym(zweryfikowanymi) będącym podmiotami trzecimi (tj. Producentom ,Dystrybutorom, Subdystrybutorom ) wystawianie i sprzedaż ich produktów na stronie Medshop.One. W każdym takim wypadku odpowiednia informacja zamieszczona jest na stronie zawierającej szczegółowe informacje o produkcie. Medshop.One ułatwia zawieranie transakcji poprzez platformę Medshop.One Marketplace, nie występuje jako sprzedający lub nabywca w odniesieniu do produktów oferowanych przez sprzedającego. Medshop.One zapewnia platformę umożliwiającą sprzedającym i nabywcom negocjowanie i realizację transakcji. W związku z tym stronami umowy zawartej w wyniku sprzedaży produktów przez podmiot trzeci są wyłącznie nabywca i sprzedający. Medshop.One nie jest stroną takiej umowy, ani nie przyjmuje odpowiedzialności z jej tytułu lub w związku z nią. Ponadto Medshop.One nie pełni funkcji agenta/pośrednika sprzedającego. Odpowiedzialność z tytułu sprzedaży produktów, ewentualnych roszczeń nabywcy lub innych kwestii powstałych w wyniku zawarcia umowy przez nabywcę i sprzedającego lub z nią związanych ponosi sprzedający. Medshop.One zapewnia nabywcom bezpieczne warunki zakupów poprzez prawa umowne, inne prawa które mogą przysługiwać nabywcom, Medshop zapewania również skorzystania z"Gwarancji Shield AZ" i w zależności od transakcji również ubezpieczenie na życzenie kupującego bądź sprzedawcy.

Ze względuna spefyfikę produktów medycznych , wszystkie produkty są realizowane pod zamówienie klienta. Tylko produkty przy których umieszczone są znaki lub grafiki informujące o dostawie 24h, 48h , 72h, 96h lub oznaczone serwisem "by ONE " mogą być dostarczane bezpośrednio z magazynu dystrybura. Wiekszość produktów jest dostarczana przez producentów i wyłącznych dystrybutorów, bądź subdystrybutorów mających zgody dystrybutorów lub producentów danego sprzętu.

 

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwaną dostępność Usług Medshop.One i prawidłowość transmisji. Jednak ze względu na sposób funkcjonowania Internetu nie jest możliwe zagwarantowanie takiej nieprzerwanej dostępności i prawidłowości transmisji. Ponadto Twój dostęp do Usług Medshop.One może zostać zawieszony lub ograniczony w celu przeprowadzenia napraw i prac utrzymaniowych lub wprowadzenia nowych funkcji i usług. Będziemy dokładać starań, aby ograniczać częstotliwość i czas trwania takiego zawieszenia lub ograniczenia.

Medshop.One ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku umyślnego lub spowodowanego rażącym niedbalstwem naruszenia obowiązków przez Medshop.One, jego przedstawicieli prawnych lub osoby działające na jego zlecenie.

Ponadto Medshop.One ponosi odpowiedzialność za nieumyślne naruszenia mniejszej wagi swoich istotnych zobowiązań. Istotne zobowiązania to zobowiązania, których naruszenie zagraża realizacji celu umowy lub takie, których wykonanie umożliwia wywiązanie się z umowy, i których realizację zwykle zakładasz. W tym wypadku jednak Medshop.One odpowiada jedynie za możliwe do przewidzenia szkody, typowe dla umowy. Medshop.One nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne naruszenie mniejszej wagi jakichkolwiek innych zobowiązań poza wskazanymi w poprzednich zdaniach.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą odpowiedzialności z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, wad po okresie gwarancji wynikających ze stanu towaru ani świadomie zatajonych wad. Nie mają one również wpływu na odpowiedzialność wynikającą z UE ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W wypadku wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Medshop.One, wyłączona lub ograniczona zostaje także odpowiedzialność pracowników, przedstawicieli prawnych i osób działających na zlecenie Medshop.One.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa Polskiego i będą interpretowane zgodnie z nimi (z wyłączeniem zawartych w nim norm kolizyjnych). Ponadto wyraźnie wyłączone jest stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Jeżeli jesteś konsumentem zamieszkałym na stałe na terytorium Unii Europejskiej, dodatkowo przysługuje Ci ochrona przyznana na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa Twojego zamieszkania. Wspólnie wyrażamy zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla twojego w UE, co oznacza, że roszczeń z tytułu ochrony praw konsumenta w związku z niniejszymi Warunkami Korzystania z Serwisu możesz dochodzić w kraju UE będącym krajem Twojego zamieszkania. Komisja Europejska zapewnia elektroniczną platformę do rozstrzygania sporów, pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ [link zewnętrzny][link zewnętrzny]. Medshop.One preferuje rozwiązywanie spraw bezpośrednio z klientem i tym samym nie bierze udziału w konsumenckich postępowaniach arbitrażowych. W celu zwrócenia naszej uwagi na określone kwestie skontaktuj się z nami.

 

ZMIANY USŁUG ORAZ ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystając z Usług Medshop.One podlegasz polityce, zasadom i warunkom korzystania z Usług Medshop.One, w tym niniejszym Warunkom korzystania z serwisu i Warunkom świadczenia usług w kształcie obowiązującym w chwili korzystania przez Ciebie z Usług Medshop.One. Jeżeli posiadasz konto Medshop.One, oraz o ile zmiana nie ma dla Ciebie niesprawiedliwie niekorzystnego charakteru, możemy dokonać zmiany polityk, zasad i warunków korzystania z Usług Medshop.One, w tym niniejszych Warunków korzystania z serwisu i Warunków świadczenia usług, bądź ich dowolnej części, w dowolnym czasie z następujących przyczyn: z przyczyn natury prawnej lub regulacyjnej; ze względów bezpieczeństwa; w celu udoskonalenia istniejących cech lub uzupełnienia naszych Usług o nowe cechy; w celu wprowadzenia zmian wynikających z postępu technologicznego; wprowadzenia uzasadnionych korekt technicznych do naszych Usług; jak również w celu zapewnienia ciągłej dyspozycyjności naszych Usług. W przypadku dokonania zmian poinformujemy Cię o tym w stosownym czasie oraz przypomnimy o przysługujących Ci prawach. Zachowasz przy tym możliwość likwidacji Twojego konta Medshop.One w dowolnym czasie. Jeżeli jakakolwiek zmiana zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznana za nieważną lub nieskuteczną, wówczas taka zmiana rozpatrywana będzie odrębnie i nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych zmian lub warunków. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian do dowolnych Usług Medshop.One w dowolnym czasie.

 

REZYGNACJA Z DOCHODZENIA PRAW

Jeżeli nie podejmiemy żadnych kroków w wypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, nie oznacza to, że rezygnujemy z przysługujących nam praw i środków prawnych w wypadku innego naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu.

 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Produkty sprzedawane przez nas nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedawane przez nas produkty dziecięce przeznaczone są do zakupu przez dorosłych. Jeżeli jesteś osobą poniżej 18 roku życia, możesz korzystać z Usług Medshop.One jedynie pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

NASZE DANE KONTAKTOWE

Ta strona jest dostępna i prowadzona przez Medshop.One, Inc. 300 Delaware Ave, Ste 210 #633, Wilmington, DE 19801 . Dostępne warunki i warunki sprzedaży dotyczące innych Usług Medshop.One, np. Reklamy AI, platformy Doctor.Zone można zobaczyć na stronie Medshop.One .

Medshop Europe:

Medshop Europe ,Świdnica, Polska, support @ medshop.one

PROCEDURA ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW

Jeżeli stwierdzisz, że Twoje prawa są naruszane, możesz wypełnić i przekazać Formularz zgłoszenia. Niezwłocznie udzielimy odpowiedzi właścicielom praw i ich przedstawicielom, którzy wypełnią i złożą Formularz zgłoszenia informujący o podejrzeniu naruszenia.

Po otrzymaniu Formularza zgłoszenia możemy podjąć określone czynności, w tym usunąć określone informacje lub produkty, przy czym działanie takie nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności i nie ogranicza żadnych praw, środków prawnych lub środków obrony, wyraźnie zastrzeżonych. Ponadto składając Formularz zgłoszenia, udzielasz Medshop.One prawa do jego wykorzystania, zwielokrotniania, modyfikowania, adaptacji, publikowania, tłumaczenia, tworzenia na jego podstawie dzieł zależnych i udostępniania jego treści na całym świecie w dowolnych mediach, w tym przekazania Formularza zgłoszenia stronom zaangażowanym w przekazywanie treści co do których istnieje przypuszczenie, że naruszają prawo danej osoby. Zobowiązujesz się zwolnić Medshop.One od odpowiedzialności w zakresie wszelkich roszczeń zgłoszonych przez podmiot trzeci wobec Medshop.One w związku ze złożeniem Formularza zgłoszenia.

Uwaga dotycząca ofert Sprzedających Będących Podmiotami Trzecimi:Należy pamiętać, że Medshop.One jedynie udostępnia miejsce do wystawiania ofert przez Sprzedających Będących Podmiotami Trzecimi. Oferty te są umieszczane na stronie wyłącznie na zlecenie Sprzedających Będących Podmiotami Trzecimi, z którymi można się skontaktować poprzez ich stronę Informacje o Sprzedającym (dostępną ze strony zawierającej ofertę sprzedającego).

Definicja Kodu produktu: „Product Code” oznacza numer identyfikacyjny produktu Medshop.One (Medshop.One Standard Item Number lub Medshop.One Standard Identification Number), . Umieszczany jest pod każdą ofertą w części Szczegółowe Informacje o Produkcie. „EAN” (ang. European Article Number – Europejski Kod Towarowy) – rodzina kodów kreskowych (symbolika) wprowadzona przez stowarzyszenie European Article Numbering. Kod został opracowany na podstawie opracowanego wcześniej w USA i Kanadzie kodu UPC.

"SKU" (ang. stock keeping unit, wymawiane jak ang. słowo skew – jednostka magazynowa ) jest identyfikatorem służącym do zarządzania danym towarem.

Uwaga: podanie Medshop.One fałszywych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych informacji w Formularzu zgłoszenia może być podstawą odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej. W razie pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z doradcą prawnym.

DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA Medshop

Korzystanie z Oprogramowania Medshop.One. Oprogramowania Medshop.One możesz używać wyłącznie do celów związanych z korzystaniem z Usług Medshop.One oraz zgodnie z Warunkami Korzystania z Serwisu, niniejszymi Warunkami Korzystania z Oprogramowania i Warunkami Usługi. Nie możesz włączać jakiejkolwiek części Oprogramowania Medshop.One do własnych programów, ani tworzyć kompilacji jakiejkolwiek części Oprogramowania Medshop.One w kombinacji z własnymi programami, przekazywać do użytku wraz z inną usługą, zbywać, oddawać w dzierżawę lub najem, wypożyczać ani dystrybuować Oprogramowania Medshop.One, jak również udzielać na nie dalszych licencji, czy w inny sposób przenosić prawa do Oprogramowania Medshop.One, czy to w całości czy w części. Nie możesz wykorzystywać Oprogramowania Medshop.One do celów sprzecznych z prawem. Możemy w dowolnym momencie zaprzestać dostarczania Oprogramowania Medshop.One i anulować Twoje prawo do korzystania z Oprogramowania Medshop.One. Twoje prawo do korzystania z Oprogramowania Medshop.One wygasa automatycznie, bez konieczności przekazania przez nas zawiadomienia w tej sprawie, w wypadku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z niniejszych Warunków Korzystania z Oprogramowania, Warunków Korzystania z Serwisu lub Warunków Usługi. Do Oprogramowania Medshop.One (lub oprogramowania do niego włączonego) mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki użytkowania określone przez podmioty trzecie, zawarte w określonym Oprogramowaniu Medshop.One lub wraz z nim rozpowszechniane i wskazane w odnośnej dokumentacji; ponadto w wypadku rozbieżności pomiędzy takimi dodatkowymi warunkami podmiotów trzecich a niniejszymi Warunkami Korzystania z Serwisu, korzystanie z oprogramowania będzie podlegało dodatkowym warunkom podmiotów trzecich. Całość oprogramowania wykorzystywanego w jakiejkolwiek Usłudze Medshop.One jest własnością Medshop.One lub jej dostawców oprogramowania i podlega ochronie na podstawie luksemburskich i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony praw autorskich.


Korzystanie z usług podmiotów trzecich. Korzystając z Oprogramowania Medshop.One, możesz również korzystać z usług podmiotów trzecich, takich jak dostawcy usług bezprzewodowych czy platform mobilnych. Jeżeli korzystasz z takich usług podmiotów trzecich, mogą obowiązywać Ciebie inne zasady, warunki i opłaty ustalone przez takie podmioty trzecie.


Zakaz dokonywania inżynierii wstecznej O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie na to nie zezwalają, nie możesz i nie będziesz mógł kopiować, modyfikować, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji, demontażu ani innej ingerencji w Oprogramowanie Medshop.One, w całości ani w części, jak również nie może tworzyć utworów zależnych na podstawie Oprogramowania Medshop.One, ani nie może do powyższego zachęcać ani upoważniać innych osób, czy też im w tym pomagać.


Aktualizacje. W celu bieżącej aktualizacji Oprogramowania Medshop.One, możemy w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia oferować aktualizacje, instalowane automatycznie lub ręcznie.

 

Warunki Sprzedaży

 

1 ZAKRES ZASTOSOWANIA

Ogólne warunki sprzedaży obejmują zastosowanie do sprzedaży produktów przez Medshop .One na Twoją rzecz.

Oferujemy szeroką gamę Usług Medshop w twoim kraju i za granicą.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami przed złożeniem zamówienia w Medshop . Poprzez złożenie zamówienia w Medshop , wyrażasz zgodę na podleganie niniejszym warunkom.

2 NASZA UMOWA

Złożone przez Ciebie zamówienie stanowi dla Medshop ofertę nabycia produktu (produktów) określonego (określonych) w Twoim zamówieniu. Kiedy złożysz zamówienie na produkt oferowany przez Medshop, prześlemy Ci wiadomość potwierdzającą otrzymanie Twojego zamówienia i zawierającą szczegółowe informacje o Twoim zamówieniu („Potwierdzenie Zamówienia”). Jeżeli korzystasz z danych Usług Medshop (np. aplikacji mobilnych Medshop), Potwierdzenie Zamówienia może zostać zamieszczone w Centrum Wiadomości na stronie Medshop.One. Potwierdzenie Zamówienia stanowi potwierdzenie, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Nie jest natomiast potwierdzeniem przyjęcia przez nas oferty nabycia zamówionego produktu (produktów) lub usługi. Przyjęcie przez nas Twojej oferty nabycia i zawarcie umowy sprzedaży zamówionego przez Ciebie produktu następuje w momencie wysyłki przez nas produktu do Ciebie i wysłania wiadomości e-mail lub zamieszczenia stosownego komunikatu w Centrum Wiadomości na stronie Medshop.One z potwierdzeniem dokonania przez nas wysyłki produktu do Ciebie („Potwierdzenie Wysyłki”). W wypadku wysyłki zamówienia w więcej niż jednej przesyłce, możesz otrzymać oddzielne Potwierdzenie Wysyłki dla każdej przesyłki, a każde takie Potwierdzenie Wysyłki i wysyłka przesyłki będzie stanowić odrębną umowę sprzedaży produktu (produktów) określonego (określonych) w danym Potwierdzeniu Wysyłki pomiędzy nami a Tobą. Jesteś stroną umowy zawartej z Medshop One, Inc . Bez uszczerbku dla określonego w pkt 3 poniżej prawa do odstąpienia od umowy, możesz bezpłatnie anulować zamówienie w dowolnym czasie przed wysłaniem przez nas Potwierdzenia Wysyłki produktu.

Powyższe prawo do anulowania zamówienia nie dotyczy pewnych kategorii produktów i usług ( pod zamówienie ), w tym produktów cyfrowych i oprogramowania dostarczanych w formie innej niż fizyczna (np. książki audio lub pdf , czasopispisma pdf, lub na płycie CD, DVD Blue-ray), jeśli rozpoczął się już proces ich pobierania lub korzystania z nich (w zależności od tego, co następuje wcześniej).

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur sprzedaży w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne będą udostępniane w formacie pdf w zakładce Moje Konto na stronie Medshop.One. Przy każdej przesyłce poinformujemy Ciebie w Potwierdzeniu Wysyłki, czy dostępna jest faktura elektroniczna. Dodatkowe informacje na temat faktur elektronicznych i możliwości otrzymywania kopii papierowych znajdują się w zakładce Pomoc.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W TERMINIE 14 DNI, WYJĄTKI ORAZ NASZA GWARANCJA PRAWA ZWROTU I USTAWOWA RĘKOJMIA

INFORMACJA NA TEMAT PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PRAWO USTAWOWE

Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie zakupionego towaru (a jeżeli umowa dotyczy dostawy produktów w formie kilku dostaw cząstkowych, kilku partii lub sztuk towaru − od otrzymania ostatniego z tych produktów, partii lub sztuk towaru) przez Ciebie lub podmiot trzeci przez Ciebie wskazany (poza dostawcą usług transportowych), albo − w wypadku usług lub treści cyfrowych dostarczanych w formie niematerialnej (np. PDF, lub nie na płycie CD lub DVD) − od dnia zawarcia umowy.

W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jesteś poinformować nas o zamiarze anulowania zamówienia. Zgłoszenie anulowania zamówienia należy kierować bezpośrednio w zakładce Moje konto> Centrum Obsługi Zwrotów. lub piszac do nas na adres email [ support @ medshop.one ] podając w tytule numer zamowienia. Zgłoszenie anulowania zamówienia można dokonać zgodnie z instrukcjami i z wykorzystaniem formularzy dostępnych w sekcji Centrum Obsługi Zwrotów, kontaktując się z nami lub z wykorzystaniem standardowego formularza . W wypadku korzystania z usług Centrum Obsługi Zwrotów, niezwłocznie otrzymasz (np. w formie wiadomości e-mail) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia anulowania zamówienia.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy abyś przesłał powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu, w którym przysługuje prawo odstąpienia, i zwrócił zakupiony towar za pośrednictwem Centrum Obsługi Zwrotów w terminie określonym poniżej.

Dodatkowe informacje na temat zakresu, przedmiotu i sposobów wykonania prawa do odstąpienia od umowy możesz uzyskać w Centrum Obsługi Klienta.

Pamiętaj że tylko niektóre produkty i tylko w niektórych przypadkach jest możliwość zwrotu produktu medycznego, Na Medshop.One są zamieszczane produkty dla profesionalistów wszystkie produkty na naszej stronie są produktami medycznymi, specialistycznymi , często produkowanymi pod zamówienie klienta, jednorazowego użytku, bez możliwości zwrotu. Zwroty mogą być przeprowadzone jeżeli sprzedawca nie dotrzymał warunków jakości ( wysyłajac produkt wadliwy ). Klient ma prawo ubiegać się o jego zwrot lub reklamacje , w zależności od typu produktu.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W wypadku odstąpienia od umowy, dokonujemy zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Ciebie za zakupiony towar, wraz z kosztami dostawy według najtańszej z oferowanych przez nas standardowych opcji dostawy. Zwrot płatności jest dokonywany bez zbędnej zwłoki oraz, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej, nie później niż 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Kwota płatności jest zwracana w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności za transakcję sprzedaży, o ile nie udzielisz wyraźnie zgody na inny sposób dokonania zwrotu. W każdym wypadku nie poniesiesz żadnych opłat z tytułu takiego zwrotu płatności. Informujemy przy tym, że możemy wstrzymać dokonanie zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotnej przesyłki towaru lub dostarczenia nam potwierdzenia jego wysyłki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Zobowiązany jesteś odesłać towar bez zbędnej zwłoki, a w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia przekazania nam powiadomienia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem Centrum Obsługi Zwrotów. W celu dotrzymania tego terminu wystarczy, abyś przesłał towar przed upływem 14 dni. Poniesiesz koszty zwrotu towarów tylko w przypadkach, jeżeli dostarczany towar odpowiada towarowi zamówionemu, a cena odsyłanego towaru nie przekracza równowartości kwoty 40 EUR lub – gdy cena towaru jest wyższa − jeżeli w dniu anulowania zamówienia nie opłaciłeś zamówienia lub zapłaciłeś jedynie ustaloną w umowie część. W innych wypadkach zwrot towaru jest bezpłatny. Towary, których nie można przesłać w formie przesyłki paczką, zostaną odebrane od Ciebie .

WYJĄTKI OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania lub wygasa, zależnie od okoliczności, w wypadku umów dotyczących:

  • dostawy towarów, które nie mogą być przedmiotem zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli otworzyłeś opakowanie po dostarczeniu, lub towarów, które ze względu na swój charakter po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • dostawy nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych, symulatorów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli otworzyłeś opakowanie po dostarczeniu;

dostawy towarów wyprodukowanych według specyfikacji klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

dostawy towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

usługi w pełni wykonanej przez Medshop (np. poprzez dostawę, montaż, serwis) za wyraźną zgodą złożoną przed złożeniem zamówienia, jeżeli zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po wykonaniu w pełni usługi, utracisz prawo odstąpienia od umowy;

dostawy treści cyfrowych (w tym aplikacji, oprogramowania w formie cyfrowej, ebooków, instrukcji PDF wraz z produktem itp.) niedostarczanych na materialnym nośniku (np. płycie CD lub DVD), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Ciebie o o utracie prawa odstąpienia od umowy;

dostawy dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę tego rodzaju publikacji; oraz

dostawy produktów pod zamówienie, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, na które nie mamy wpływu.

Ze względuna specyfikę produktów medycznych, specializacje, realizacje zamówienia, większość produktów jest wysyłana, pod zamówienie klienta. Tylko produkty przy których umieszczone są znaki lub grafiki informujące o dostawie 24h, 48h , 72h, 96h lub oznaczone serwisem "by ONE " mogą być dostarczane bezpośrednio z magazynu dystrybura w tym samym kraju, nie oznacza to jednak że i te produkty mogą być zwrócone, przykład: "szybki test na hiv", pompka medyczna, cewnik. 

Produkty wytwarzane ręcznie pod zamówienie  klienta jak modele anatomiczne lub fantomy .

Urządzenie medyczne składane i wytwarzane pod konfiguracje klienta. np. meble, autoklaw laboratoryjny lub mikroskop.

KONIEC INFORMACJI NA TEMAT PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

NASZA GWARANCJA PRAWA ZWROTU

Oprócz Twoich ustawowych praw, Medshop gwarantuje Ci prawo zwrotu na następujących warunkach:

Produkty sprzedawane przez Medshop.One mogą zostać zwrócone do Medshopu w terminie 14 dni od ich otrzymania, pod warunkiem, że nie ma zastosowania żadne wyłączenie, a produkty te są kompletne i znajdują się w takim samym stanie, jak w momencie ich otrzymania. Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj. Zwrotu produktów należy dokonywać za pośrednictwem Formularza w zakładce , Moje konto> centrum obsługi zwrotów

Jeżeli dokonujesz zwrotu produktu na podstawie niniejszej gwarancji prawa zwrotu, zwrócimy zapłaconą przez Ciebie cenę kupna, bez kosztów dostawy zamówienia. Tym samym ryzyko związane z transportem i koszty zwrotu są ponoszone przez Ciebie. Koszty dostawy i zwrotu zwracane są jedynie w wypadku zwrotu odzieży i obuwia.Niniejsza gwarancja prawa zwrotu nie ma wpływu na Twoje ustawowe prawa i tym samym również prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów, wraz z przykładami, można znaleźćtutaj.

GWARANCJA USTAWOWA (RĘKOJMIA):

Oprócz przysługującej Ci gwarancji prawa zwrotu towaru w terminie 30 dni, klientom na terenie Unii Europejskiej przysługuje również ustawowa gwarancja (rękojmia), na podstawie której mogą przez okres dwóch lat od chwili dostawy żądać naprawy lub wymiany towarów zakupionych w Medshop, jeżeli towary te mają wady lub są niezgodne z opisem. W wypadku gdy towar nie zostanie naprawiony lub wymieniony w rozsądnym terminie lub jeżeli naprawa lub wymiana towaru wiąże się z trudnościami, możesz żądać zwrotu lub obniżenia ceny zakupu.

W wypadku towarów używanych, okres gwarancji ustawowej (rękojmi) może być krótszy niż dwa lata.

Dodatkowe informacje na ten temat znaleźć można w warunkach zwrotów.

 

CENY

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT obliczony według obowiązujących stawek.

Pomimo dołożenia przez nas wszelkich starań, aby uniknąć takich sytuacji, w odniesieniu do niektórych produktów figurujących w naszym katalogu podane ceny mogą być błędne. Będziemy weryfikować ceny na etapie realizacji Twojego zamówienia, przed przyjęciem przez nas płatności. Jeżeli prawidłowa cena towaru jest wyższa niż cena błędnie podana przez nas na stronie internetowej, możemy skontaktować się z Tobą przed dokonaniem wysyłki z zapytaniem, czy jesteś mimo wszystko zainteresowany kupnem towaru po wyższej cenie lub też anulować Twoje zamówienie. Jeżeli prawidłowa cena towaru jest niższa niż ta widniejąca na stronie, wówczas wyślemy produkt obciążając Ciebie taką niższą kwotą.

 

REALIZACJA PŁATNOŚCI, ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI, POLECENIA ZAPŁATY I ZAKUPY Z ODROCZONYM TERMINEM ZAPŁATY

Możesz dokonać płatności ceny zakupu z wykorzystaniem opcji płatności z odroczonym terminem zapłaty, na warunkach określonych, wyjaśnionych w punkcie CENY, karty kredytowej lub polecenia zapłaty.

Do czasu sfinalizowania płatności w pełnej wysokości każdy dostarczany towar pozostaje własnością Medshop.One.

Polecenia zapłaty:

W wypadku zwrotu polecenia zapłaty z przyczyn leżących po stronie klienta, Medshop.One naliczy opłatę z tego tytułu w stałej wysokości 3 EUR ("opłata z tytułu zwrotu polecenia zapłaty"). Klient może jednak wykazać, że szkoda z tego tytułu nie wystąpiła lub była istotnie niższa od ustalonej w stałej wysokości opłaty.

Powyższe zasady mają również zastosowanie do poleceń zapłaty za towary zakupione za pośrednictwem sprzedających będących podmiotami trzecimi (zob. pkt 11 i 12 Warunków korzystania z serwisu).

Płatność z odroczonym terminem zapłaty:

Jeżeli jesteś nowym klientem, ustalana jest maksymalna kwota, do jakiej możesz dokonywać zakupów z odroczonym terminem zapłaty. Ta maksymalna kwota dotyczy Twojego całego konta i uwzględnia niezrealizowane płatności za wcześniejsze zamówienia z odroczonym terminem zapłaty.

Płatność z odroczonym terminem zapłaty dostępna jest wyłącznie dla klientów od 18 roku życia. Adres dostawy musi być identyczny z adresem domowym i adresem do faktury i musi być zlokalizowany na terenieUnii Europejskiej. Płatność z odroczonym terminem zapłaty nie jest dostępna w wypadku usług i produktów dostarczanych online (np. oprogramowania) oraz zakupu voucherów. Kwota płatności staje się należna z chwilą otrzymania faktury. Medshop.ONE zastrzega sobie prawo nieudostępnienia określonych metod płatności w indywidualnych wypadkach.

W wypadku płatności z odroczonym terminem zapłaty pobieramy jednorazową opłatę w wysokości 1,50 EUR za dostawę, obejmującą podatek VAT według obowiązującej stawki, niezależnie od innych kosztów wysyłki. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia otrzymasz informację, czy opłata ta jest pobierana. Powyższa opłata nie ma zastosowania do klientów zamieszkałych na stałe wkrajach UE.

Jeżeli płatność z odroczonym terminem zapłaty − z przyczyn leżących po stronie klienta − nie wpłynie w wymaganym terminie, Medshop.ONE naliczy opłatę z tego tytułu w stałej wysokości 3 EUR. Klient może jednak wykazać, że szkoda z tego tytułu nie wystąpiła lub była istotnie niższa od ustalonej w stałej wysokości opłaty.

W przypadku wpłaty na konto oraz w innych przypadkach z uzasadnionych powodów Medshop.One sprawdzi i oceni podane przez Ciebie dane oraz wymieni je z innymi firmami z grupy Medshop.One oraz z agencjami kredytowymi. W celu podjęcia decyzji, czy możesz zapłacić przelewem na rachunek, wykorzystujemy, oprócz własnych danych, prawdopodobieństwa, które otrzymujemy od CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, w celu oceny ryzyka niewykonania zobowiązania. Obliczenia takich prawdopodobieństw są oparte na uznanej naukowo procedurze matematyczno-statystycznej. Z wyżej wymienionymi firmami weryfikujemy również podane przez Ciebie dane adresowe.

 

DOSTAWA

O ile nie ustalono inaczej, zakupiony towar jest dostarczany na wskazany przez Ciebie adres dostawy. Na naszej stronie znajdziesz informacje dotyczące dostępności określonych produktów sprzedawanych przez Medshop (na przykład na stronie zawierającej szczegółowe informacje o produkcie). Wszelkie informacje na temat dostępności, wysyłki lub dostawy towarów są jedynie informacjami orientacyjnymi, zawierają wartości szacunkowe i nie określają wiążących ani gwarantowanych terminów wysyłki lub dostawy, chyba że w opcjach wysyłki wyraźnie zaznaczono inaczej. Jeżeli podczas realizacji zamówienia stwierdzimy brak dostępności zamówionego przez Ciebie towaru, poinformujemy Ciebie o tym fakcie w osobnej wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Centrum Wiadomości. Sytuacja taka nie ma wpływu na Twoje ustawowe prawa.

Jeżeli nie możemy dostarczyć towaru do Ciebie, ponieważ towar nie mieści się w Twoich drzwiach wejściowych lub na klatce schodowej budynku, lub z powodu Twojej nieobecności pod wskazanym przez Ciebie adresem pomimo przekazania Ci z odpowiednim wyprzedzeniem komunikatu o planowanej dostawie, zostaniesz obciążony kosztami nieudanej dostawy.

 

CŁA

W wypadku zamówienia towarów od Medshop.One z miejscem dostawy poza Unią Europejską, możesz być zobowiązany do uiszczenia odpowiednich opłat importowych i podatków, które są pobierane po dotarciu przesyłki na miejsce. Wszelkie dodatkowe koszty odprawy celnej pokrywane są przez Ciebie; nie mamy na takie koszty żadnego wpływu. Zasady polityki celnej obowiązujące w poszczególnych krajach mogą się bardzo różnić, dlatego w celu uzyskania dodatkowych informacji zalecane jest abyś skontaktował się z miejscowym urzędem celnym. Dodatkowo, składając zamówienie w Medshop.One, jesteś traktowany jako importer wyszczególnionych towarów, zobowiązany do spełnienia wszelkich wymogów prawnych obowiązujących w kraju, w którym dokonujesz ich odbioru. Przywiązujemy wielką wagę do ochrony Twojej prywatności i zwracamy uwagę naszych międzynarodowych klientów, że przesyłki międzynarodowe mogą być otwierane i kontrolowane przez odpowiednie organy celne. Więcej informacji na ten temat przedstawiono wCła, Opłaty i Podatki.

  

GWARANCJA USTAWOWA (RĘKOJMIA) I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Oprócz przysługującej Ci gwarancji prawa zwrotu towaru w terminie 30 dni, klientom na terenie Unii Europejskiej przysługuje również ustawowa gwarancja (rękojmia), na podstawie której mogą przez okres dwóch lat od chwili dostawy żądać naprawy lub wymiany towarów zakupionych w Medshop.One, jeżeli towary te mają wady lub są niezgodne z opisem. W wypadku gdy naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa w rozsądnym terminie lub wiąże się z trudnościami, możesz zażądać zwrotu lub obniżenia ceny zakupu.

W wypadku dostarczenia towaru zastępczego, zobowiązany jesteś dokonać zwrotu pierwotnie dostarczonego towaru w terminie 30 dni, na nasz koszt. Zwrotu wadliwych towarów należy dokonywać zgodnie z przepisami prawa. Medshop.One zastrzega sobie prawo do żądania zadośćuczynienia na zasadach przewidzianych prawem.

W wypadku towarów używanych, okres rękojmi może być krótszy niż dwa lata.

Dodatkowe informacje na ten temat znaleźć można w warunkach zwrotów.

Medshop.One ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku umyślnego lub spowodowanego rażącym niedbalstwem naruszenia obowiązków przez Medshop.One, jej przedstawicieli prawnych lub osoby działające na jej zlecenie.

Ponadto Medshop.One ponosi odpowiedzialność za lekkie nieumyślne naruszenia swoich istotnych zobowiązań. Istotne zobowiązania to zobowiązania, których naruszenie zagraża realizacji celu umowy lub takie, których wykonanie umożliwia wywiązanie się z umowy i których realizację zwykle zakładasz. W tym wypadku jednak Medshop.One odpowiada jedynie za możliwe do przewidzenia szkody, typowe dla umowy. Medshop.One nie ponosi odpowiedzialności za lekkie nieumyślne naruszenie jakichkolwiek innych zobowiązań poza wskazanymi w poprzednich zdaniach.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą odpowiedzialności z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, wad po okresie gwarancji, za stan towaru ani świadomie zatajonych wad. Nie mają one również wpływu na odpowiedzialność wynikającą zPolskiejustawy o odpowiedzialności za produkt.

W wypadku wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Medshop.One, wyłączona lub ograniczona zostaje także odpowiedzialność pracowników, przedstawicieli prawnych i osób działających na zlecenie Medshop.One.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa Uni Europejskiej i zgodnie z nimi będą interpretowane (z wyłączeniem zawartych w nim norm kolizyjnych). Ponadto wyraźnie wyłączone jest stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Wspólnie wyrażamy zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla twojego kraju, co oznacza, że roszczeń z tytułu ochrony praw konsumenta w związku z niniejszymi Warunkami Sprzedaży możesz dochodzićw kraju UE będącym krajem Twojego zamieszkania. Jeżeli jesteś konsumentem zamieszkałym na stałe na terytorium Unii Europejskiej, dodatkowo przysługuje Ci ochrona przyznana na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa Twojego zamieszkania.

 

ZMIANY WARUNKÓW SPRZEDAŻY

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmian w treści strony Medshop.One, a także zasad i warunków, w tym niniejszych Warunków Sprzedaży. Obowiązywać Ciebie będą warunki, zasady i Warunki Sprzedaży obowiązujące w chwili składania przez Ciebie zamówienia, chyba że zmiany tych warunków, zasad lub niniejszych Warunków Sprzedaży wymagają przepisy prawa lub odpowiednie organy (w takim wypadku zmiana może również dotyczyć zamówień złożonych przez Ciebie we wcześniejszym terminie). Jeżeli którykolwiek z warunków zawartych w niniejszych Warunkach Sprzedaży zostanie uznany za nieważny, bezskuteczny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, będzie on traktowany jako rozłączny względem pozostałych warunków i nie będzie wpływał na ważność i wykonalność żadnego z pozostałych warunków.

 

REZYGNACJA Z DOCHODZENIA PRAW

Jeżeli nie podejmujemy żadnych kroków w wypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Sprzedaży, nie oznacza to, że rezygnujemy z przysługujących nam praw i środków prawnych w wypadku innego naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Sprzedaży.

 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Produkty sprzedawane przez nas nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedawane przez nas produkty dziecięce przeznaczone są do zakupu przez dorosłych. Jeżeli jesteś osobą poniżej 18 roku życia, możesz korzystać z Medshop.One jedynie pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe:

MEDSHOP ONE, INC. 300 Delaware Ave Ste 210 #633 Wilmington, DE 19801 , USA.

Aktualizacja

Informacje pojawiające się na tej stronie są aktualne na dzień jej ostatniej aktualizacji. Właściciel zastrzega sobie prawo do aktualizacji, udostępnia lub usuwa informacje z tej witryny. Ostatnia aktualizacja: 10 września 2019 r.